Background image

Проф. д-р инж. Марина Трайкова

Завършва Висш Институт по Архитектура и Строителство (ВИАС, сега УАСГ) през 1983 г., специалност: Промишлено и гражданско строителство (ПГС), Профил: Конструкции. През 1991 г. защитава докторска дисертация по стоманобетонни конструкции. До 1997 г. практикува като проектант-конструктор, дейност, която продължава и до днес. От 1997 постъпва във ВИАС, катедра „Масивни конструкции“. От 2014 г. е професор в същата катедра. Над 60 публикации в национални и международни издания и конференции. Издадена монография по възстановяване и усилване на сгради. Автор и съавтор в няколко книги и учебни помагала, в това число и на английски език. Член на КИИП, РК София град, член на IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering – Международна Асоциация по мостово и конструктивно инженерство) , член на fib (Fédération international du béton – Международна федерация по бетон). Член и заместник председател на работната група „История на строителството с приложение в проектирането“ (“Construction History for Design”) и член на работната група „Сеизмично устойчиви конструкции“ („Earthquake Resistant Structures“) в IABSE. Уредител и председател на Националната група на IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering – Международна Асоциация по мостово и конструктивно инженерство).