Background image

Тематични направления

Направление 1:

Социална и икономическа интеграция на културно-историческото наследство;
Културно-историческото наследство като инструмент за местна и регионална, социална и икономическа устойчивост
Културно-историческото наследство в градските и селски райони;
Уязвимост на културно-историческото наследство срещу природни бедствия и превантивни мерки за неговото съхраняване.

Направление 2:

Документиране, интерпретиране, презентиране и публикуване на културно-историческото наследство;
Увреждане на недвижимите културни ценности в обкръжаващата го околна среда;
Предпазване от промени във вътрешния климат и ефекти от туристическата инвазия;
Биодеградация на културно-историческото наследство.

Направление 3:

Исторически строителни материали и тяхното диагностициране;
Нови материали за опазване на културно-историческото наследство;
Исторически структури и техния мониторинг;
Нови технологии за опазване на културно-историческото наследство.

Направление 4:

Възстановяване на сгради от културно-историческото наследство, изпълнени от зидария, дървени или метални конструкции-критерии, иновативни решения и казуси;
Сеизмична рехабилитация на сгради от културно-историческото наследство;
Опазване и съхраняване на недвижими културни ценности;
Консолидация, възстановяване и укрепване на исторически структури;
Сгради и съоръжения принадлежащи към културно-историческото наследство - след катастрофални събития: пожар, наводнения и взривни въздействия.

Направление 5:

Европейски директиви за съхраняване на културно историческото наследство на континента.